ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ


Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα: 14:40 — 15:20
Αίθουσα: 018 (κτήριο ΚΟΔ 07)
Γλώσσα: Ελληνική
Συντονίστρια: Ραφαέλα Νεοφύτου, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Frederick

 

Η ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαίδευση δεν είναι και τόσο καινούργιος τομέας όπως κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει. Συγκεκριμένα, υπάρχει βιβλιογραφία η οποία αναφέρεται σε χρήση της ρομποτικής και σε διάφορα παραδείγματα ενσωμάτωσης της ρομποτικής στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης τα τελευταία 20 χρόνια (Miglino, Lund, & Cardaci, 1999; Papert, 1980). Όμως θα μπορούσε υποστηριχτεί ότι σημαντικά βήματα και η επανάσταση στο τομέα της ρομποτικής στην εκπαίδευση έχει επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία με την ρομποτική να ξεφεύγει από το περιβάλλον του εργαστηρίου και να εισέρχεται στην πραγματικότητα, στο σχολικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στη σχολική τάξη (Chambers, & Carbonaro, 2003). Τα υλικά (που μπορούν να θεωρηθούν ως παιχνίδι) αλλά και οι δραστηριότητες που μπορούν να σχεδιαστούν μέσα στα πλαίσια της ρομποτικής φέρνουν ακόμη πιο κοντά τα παιδιά με την τεχνολογία αλλά επίσης «προκαλούν» και τη σχέση τους με αυτή (Chambers & Carbonaro, 2003), παρά το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν πλέον εντάξει καθημερινά την τεχνολογία στη ζωή τους για διάφορους σκοπούς (Hendler, 2000). Το συγκεκριμένο session έχει σκοπό να καλύψει θέματα τα οποία σχετίζονται με την ενσωμάτωση της ρομποτικής ως εργαλείο μάθησης στην εκπαιδευτική πράξη. Συγκεκριμένα, αναμένεται να παρουσιαστούν μελέτες όπου η ρομποτική αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό-διαθεματικό εργαλείο στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, βαθμίδες (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), όπως επίσης κα περιβάλλοντα μάθησης (τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση). Ακόμη, αναμένεται να παρουσιαστούν μελέτες όπου εξετάζεται η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών όπως επίσης και ο ρόλος της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε σχέση με την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων.

 

 

Ρομπότ Συνεργάτες Μάθησης: Η Εμπειρία από την Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου FrederickΡαφαέλα Νεοφύτου, Διδακτορική φοιτήτρια, Σχολή Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Frederick, Εκπαιδεύτρια Ακαδημίας Ρομποτικής Πανεπιστημίου Frederick και Χρίστος Χριστοδούλου, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Σχολή Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Frederick, Εκπαιδευτής  Ακαδημίας Ρομποτικής Πανεπιστημίου Frederick

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Frederick είναι μια ερευνητική και εκπαιδευτική μονάδα η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση της ρομποτικής στo κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα στην κυπριακή κοινωνία. Τα τελευταία τρία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα στα πλαίσια της τυπικής και μη-τυπικής μάθησης διερευνώντας την ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία ως γνωστικό αντικείμενο (μάθημα) αλλά και ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης: σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων, ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας χρήσης της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα ακόλουθα. Κατ’ αρχήν παρουσιάζει την έννοια της εκπαιδευτικής ρομποτικής, τα οφέλη και πλεονεκτήματά της όταν ενσωματώνεται ως εργαλείο μάθησης και όχι μόνο ως γνωστικό αντικείμενο όπως επίσης και το ρόλο της στην ανάπτυξη ανώτερου επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και επεξηγούνται  ποικιλία παραδειγμάτων και δραστηριοτήτων τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από τα μαθήματα στην Ακαδημία Ρομποτικής σε ενδιαφερόμενους όλων των ηλικιών, επισκέψεις από και σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και οι επιμορφώσεις εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Ακόμη, δίνονται δείγματα εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε από την ομάδα της Ακαδημίας Ρομποτικής. Συνοψίζεται η προσφορά της Ακαδημίας Ρομποτικής στον ερευνητικό τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής και παρουσιάζονται τα μελλοντικά ερευνητικά σχέδιά της. Τέλος, η παρουσίαση εμπλουτίζεται με πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο ζωντανεύει την αξιοποίηση της ρομποτικής στην εκπαιδευτική πράξη τόσο από μαθητές όσο και από εκπαιδευτικούς. 

 

Η Χρήση της Ρομποτικής για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επίλυσης ΠροβλημάτωνΈλενα Κολάνη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Σχολή Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Frederick, Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστημίου Frederick

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την ενσωμάτωση της ρομποτικής ως εκπαιδευτικό εργαλείο, στα πλαίσια μη-τυπικής μάθησης. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε ο ρόλος που διαδραματίζει η ενσωμάτωση της ρομποτικής ως εργαλείο μάθησης στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Οι ερευνητικοί στόχοι της εργασίας επικεντρώθηκαν στο να: 1) διερευνήσουν την αλλαγή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (συνεργασίας, δημιουργικότητας-καινοτομίας και κριτικής σκέψης) πριν και μετά από τη διδακτική παρέμβαση στα πλαίσια μη τυπικής μάθησης, 2) συγκρίνουν μεταξύ των ηλικιακών ομάδων για κάθε μια από τις παραμέτρους δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, και τέλος να 3) συγκρίνουν μεταξύ των παραμέτρων της κάθε δεξιότητας συνεργασίας μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.

Η μελέτη περίπτωσης κρίθηκε η καταλληλότερη μεθοδολογία αφού εξετάζει μια συγκεκριμένη διαδικασία (τη χρήση της ρομποτικής ως εργαλείο μάθησης), σε συγκεκριμένο περιβάλλον μη τυπικής μάθησης σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών. Έγινε συλλογή ποσοτικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων (πριν & μετά τη διδακτική παρέμβαση με ρομποτική). Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής μελέτης οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η ρομποτική μπορεί να ενσωματωθεί ως εργαλείο μάθησης αφού διαφάνηκε ότι οι μαθητές ανάπτυξαν δεξιότητες κριτικής σκέψης, ομαδικής εργασίας και δημιουργικότητας και καινοτομίας σε διαφορετικό βαθμό και έκταση. Συγκεκριμένα οι μαθητές ανάπτυξαν κριτική σκέψη στο να μπορούν να εξηγούν τους λόγους που κάνουν μια εργασία, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, να εξηγήσουν γιατί μια ιδέα είναι καλή και να χρησιμοποιούν σχόλια. Ανάπτυξαν δεξιότητες ομαδικής εργασίας στο να ακούνε τις ιδέες των μελών της ομάδας τους και να σέβονται τα μέλη τις ομάδας τους. Όσον αφορά την παράμετρο της δημιουργικότητας και καινοτομίας, οι μαθητές ανάπτυξαν δεξιότητες στην παραγωγή, επιλογή και βελτίωση ιδεών. Τέλος, μέσα από την έρευνα αυτή υποστηρίζεται ότι η ρομποτική μπορεί να εφαρμοστεί ως εργαλείο μάθησης στην ανάπτυξη πολύ συγκεκριμένων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων στα πλαίσια μη τυπικής μάθησης.

 

Για εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ — Click here to register for the conference 

  • Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν 
  • The conference registration is free of charge
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • A certificate of participation will be issued to all registered participants